AKTUALNE REFERENCE

 

RED.
BROJ

NAZIV PROJEKTA I LOKACIJA

 INVESTITOR

Vrijednost izvedenih
radova (kn)

PERIOD IZGRA-
DNJE

 OPIS RADOVA


1)

Projektiranje, nabava i izgradnja uređaja za pročišćavanje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Ogulina

Vodovod i kanalizacija d.o.o.,  I. G.  Kovačića 14, 47300 Ogulin

25.097.978,00 -Ukupno

14.842.395,00 - radovi koje je  izvela Hidroelektra Niskogradnja d.d.


03/2011.
-
06/2012.

Projektiranje, nabava opreme i izgradnja uređaja za pročišćavanje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, gradnja dovodno-spojnog kolektora, trafostanice, energetskog priključka, rekonstrukcija prilaznog puta   i uređenje vrtače. Funkcionalno je izvedena prva faza (za 7500 ES)


2)

Spojna prometnica od produžene Ulice Grada Vukovara do Slavonske avenije, s komunalnom infrastrukturom, 
1. ETAPA
                                              

GRAD  ZAGREB, Trg Stjepana Radića 1,
 10 000 Zagreb

2.602.800,05

03.10.2011.
-
27.03.2012.

Asfaltiranje, ugradnja opreme prometnice, signalizacije i semaforizacije Spojne ulice od produžene Vukovarske do Slavonske avenije

3)

Konačna sanacija željezničkog mosta "Sava Jakuševac" u km 10+125 pruge Sesvete-Velika Gorica

HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., Antuna Mihanovića 12, Zagreb

Ukupno izvedeno: 19.902.044,08,

14.376.179,71 - izvela Hidroelektra Niskogradnja d.d.

(Vrijednost ugovora: 23.948.055,20 -Ukupno,

17.636.219,55 -- Hidroelektra Niskogradnja)


02.08.2010.
-
28.09.2011.

Pobijanje čeličnih cijevi fi 813/16, čelik S235 za temeljenje pomoćnog stupa, pobijanje žmurja duljine 10 do 15m za rekonstrukciju temelja stupa S6, izvedba mlazno  injektiranih stupnjaka pojedinačne  duljine l=11m i promjera fi 80cm do fi 200cm, radovi na dodatnom utezanju stupa S6, izrada pomoćnog stupišta u sredini rijeke i uz stup S6, zamjena stupa S6, svi radovi su izvedeni sa plovnog objekta

4)

Izgradnja tunela "Burlica", na riječkoj obilaznici D8,  Sv. Kuzam-Križišće, LOT 3: Hreljin-Kuk od 11+600 do 13+310

HRVATSKE CESTE  d.o.o., Vončinina 3, Zagreb

111.202.436.84

14.05.2009.
-
14.05.2011.


Tunel "Burlica": Južna cijev L=728,0 m, Sjeverna cijev L=723,0 m, odvodnja u tunelu "Burlica", iskop tunela izveden "Novom austrijskom tunelskom metodom" (NATM), sa neposrednom primjenom osiguranja profila iskopa (prskani beton, sidra, čelična mreža, tunelski  ršetkasti lukovi, čelične platice, koplja)


5)

Izgradnja prometnih površina i javne rasvjete u zoni obuhvata SCZ u Zaprešiću

GRAD ZAPREŠIĆ Nova ulica 10, 10290 Zaprešić

21.449.396,54 -Ukupno

01.05.2009.
-
30.10.2009.

Izgradnja prometnih površina oko shopping centra u Zaprešiću (pripremni radovi, rušenja  starih objekata), radovi na donjem stroju (iskop i  zamjena materijala, nasip), radovi na gornjem stroju  (izrada tampona, cementne stabilizacije, postava  betonskih opločnika, ugradnja rubnjaka, asfalterski radovi), horizontalna i vertikalna prometna signalizacija, odvodnja oborinske vode, javna rasvjeta

Karakteristke: izvedeno nasipa  49.943,11 m3,
iskopa 5.690,00 m3, tampona 28.311,00 m3,         asfalt na prometnicama 37.887,33 m2, opločenje betonskim kockama debljine 6 cm 18.292,99 m2

Tehnologija izvedbe:   Strojni iskopi na trasi B i C ktg. sa buldožerima i bagerima, izrada kolničke konstrukcije od mehanički zbijenih kamenih materijala buldožerima, grejderima i  vibracijskim valjcima, asfaltiranje finišerima sa zbijanjem valjcima. Betonske kocke polagane na sloj pijeska 2-4 cm ispod kojeg je cementna stabilizacija. Nakon nabijanja vibro-pločom, površina gotovog opločenja ispunjena suhim kvarcnim pijeskom 0-1 mm.


6)

Rekonstrukcija prilaza NP "Lučko" iz smjera Karlovca, od km 0+000 do km 4+557, s izgradnjom nove NP "Demerje" u km 3+025

AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB d.d., Koturaška cesta  43, Zagreb

117.995.062,18

29.10.2008.
-
13.06.2009.

Izgradnja trase, odvodnje, podvožnjaka i propusta, izmicanje, osiguranje i rekonstrukcija SS i TK mreže, kontaktne mreže i uzemljenja na pruzi Zagreb-Rijeka, opskrba vodom, prometna signalizacija i oprema, sustav naplate cestarine, TK instalacije, elektroenergetsko napajanje, TS 10(20)/0,4 kV, izgradnja objekata visokogradnje


7)

Kolni most na rijeci Kupi između naselja Pokupske Blatnice i Banske Selnice, te rekonstrukcija prilaznih prometnica

Karlovačka županija, Grad Karlovac,
Banjavčićeva 9, 47000 Karlovac
( ZA NARUČITELJA:  MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA, Babonićeva 121, 10000 Zagreb )


17.524.125,55

09.07.2008.
-
15.11.2010.

lzgradnja kolnog mosta preko rijeke Kupe duljine 174,38 m' (st.0+244-0+418,37) te izgradnja prilaznih prometnica sa obje strane rijeke Kupe sa priključkom na državnu cestu D36 u naselju Pokupska Blatnica i na  lokalnu cestu u naselju Banska Selnica

8)

Projekt obnove državnih cesta II, dionica br.14, cesta od Topuskog do Gline u duljini od 15,5km

HRVATSKE CESTE d.o.o., Vončinina 3, Zagreb

45.561.442,05

27.03.2008.
-
30.11.2009.

(Prekid izvođenja radova u vremenu od 20.11.2008. do 15.03.2009. zbog režima zimske službe)

Projekt obnove državnih cesta II, dionica br.14, cesta od Topuskog do Gline u duljini od 15,5km

Obnova kolničke konstrukcije, na dijelu
trase od km 18+984 do km 30+550 tehnologijom ugradnje "sandwich" konstrukcije nosivog sloja, a na dijelu trase od 30+550 do km 34+651 tehnologijom hladnog recikliranja postojećeg kolnika uz upotrebu Geocreta.
Izvedeni su radovi na drenaži i vanjskoj odvodnji, izgradnji manjih objekata  (cijevni propusti i pločasti propusti) iz armiranog betona, asfalterski radovi (nosivi sloj BNS 22 d=6 cm, habajući sloj AB 11 d=4cm), te radovi na izvedbi prometne  signalizacije.


9)

lzgradnja južnog kolnika zaobilaznice Rijeke, Dionica čvor Orehovica-čvor Diračje


AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB  d.d., Koturaška cesta  43, Zagreb

627.927.417,46 - Ukupno

372.656.741,12
  - radovi koje je  izvela Hidroelektra Niskogradnja d.d.


22.02.2008.
-
22.10.2009.

Trasa, objekti na trasi
(mostovi, nadvožnjaci, podvožnjaci, propusti, tuneli), zatvoreni sustav odvodnje, hidrantska  mreža, protupožarna zaštita, vodozaštita,  zaštita od bure, vodovod i oprema autoceste, krajobrazno uređenje

Trasa L=9,46 km, čvorišta  Diračje, Rujevica, Škurinje, retencije
Objekti: most Rječina L=208,50 m,(raspon 50m + 108,50m + 50m ), okvirni most-razupora na ravnim vutama, izveden  monolitno na skeli u rasponima od upornjaka do kosog stupa, a srednji raspon izveden postupkom slobodne konzolne gradnje.
Nadvožnjak Rujevica L=28,7m, sanacija nathodnika Malonji P=490 m2 i Vrhovo P=488 m2,
dovršetak podvožnjaka Malonji (30 m), Lenci (55 m), Turnić (45 m), Rujevica (36 m),
Tunel: Trsat L= 857,60 m ,
Zatvorena odvodnja L=15,64 km, vodovod i hidrantska mreža L=3,7 km, AB bušeni piloti temelja zaštite od buke( L = 600 mm, L= 18.330m ).

Iskop tunela izvođen  "Novom austrijskom tunelskom metodom" (NATM), sa neposrednom primjenom osiguranja profila iskopa (prskani beton, sidra, čelična mreža, tunelski  rešetkasti lukovi, čelične platice, koplja)


10)

DIONICA OSIJEK - ĐAKOVO

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., Zagreb

161.100.982

2008.

Izgradnja trase duljine 4,01 km i objekata u trasi

11)

DIONICA PLOČE 1 - LUKA PLOČE

Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb

152.855.177

2008.

Izgradnja trase duljine 9,72 km, viadukta Radonjić površine 5.962 m2 i tunela Zmijarevići duljine 276 m1


12)

IZGRADNJA MOSTA NA HRVATSKO-MAĐARSKOJ GRANICI NA AUTOCESTI PREKO RIJEKE MURE U PROFILU 34+570 RIJEČNOG KILOMETRA


HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., Širolina 4, Zagreb

67.316.682.68

30.06.2007.
-
10.10.2008.

Most preko rijeke Mure u profilu 34+570 riječnog kilometra, regulacija rijeke Mure s vodnim građevinama u zoni mosta.
Dvostruki most ukupne duljine 2x226m, širine 2x14,57m, 5 raspona (36m+48m+48m+48m+36m) sa četiri stupišta od toga dva riječna, spregnuta rasponska konstrukcija (čelik + armiranobetonska ploča),
riječna stupišta i upornjaci temeljeni na zabijenim pilotima fi 50 cm (3722 m),
max. visina stupova 8m.

Temeljenje- izvedeno armiranobetonskim zabijenim prefabriciranim pilotima o 50 cm preko kojih je napravljena temeljna naglavnica, zaštita građevne jame žmurjem i podvodnim betonom radi što manjeg dotjecanja vode prilikom ispumpavanja, dva stupa rađena su u koritu rijeke Mure sa pumpanjem vode.
Stupovi su ovalnog poprečnog presjeka, izrađeni u sistemskoj PERI TRIO oplati. Čelična konstrukcija montirana naguravanjem.
Armiranobetonska ploča betonirana u ovješenoj oplati sa redoslijedom betoniranja. Hidroizolacija je izvedena od tekućeg špricanog materijala na bazi poliuretana na pripremljenu epoxi podlogu nanesenu na armiranobetonsku ploču. Hidroizolacija je zaštićena lijevanim asfaltom na koji je nanesen sloj asfalt betona preko i SMA Pješački hodnik izveden je monolitan od armiranog betona kao i vijenac u sredini mosta na koji je pričvršćena odbojna pocinčana ograda a na pješačkom hodniku je još pričvršćena vanjska zaštitna pocinčana ograda.
Svi vidljivi betonski dijelovi mosta zaštićeni su premazima od korozije.
Ploča je povezana sa upornjacima preko češljastih dilatacionih naprava.
Obala rijeke i stupovi su zaštićeni kamenom obaloutvrdom od erozije, a inundacijski dio gabionima i prefabriciranim elementima.
Radovi u rijeci su izvođeni uz upotrebu plovnog objekta.


13)

MOST DRAVA

HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb


73.506.694

2007.

Izgradnja objekta površine 7.039 m2

14)

TUNEL >PEĆINE<,

HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb

198.769.059

2007.

Izgradnja trotračne i četverotračne tunelske cijevi duljine 1.343m', površina poprečnog presjeka iznosi 116-156 m2


15)

DIONICA: OREHOVICA - SVETI KUZAM

HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb

363.640.903

2007.

Izgradnja trase u duljini 2,535 km, čvora >Sv. Kuzam< sa trasom duljine 700 m', izgradnja tunela >Sveti Kuzam<-dvije tunelske cijevi duljine 289,02 m' i 299,20m', izgradnja tunela >Draga< - dvije tunelske cijevi duljine 154,00 m' i 213,00 m' Izgradnja viadukata: Sv. Kuzam sjever-površine 2.060 m2 , Sv. Kuzam jug-površine 3.010 m2, Sv. Kuzam rampa 1-površine 1.630 m2 , Sv. Kuzam rampa 4-površine 425 m2 i viadukta Bukovo-površine 1.680 m2, izgradnja propusta i pješačkih prolaza


16)

DIONICA ĐAKOVO - SREDANCI

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., Zagreb


559.787.842

2007.

Izgradnja trase duljine 4,01 km i objekata u trasi

17)

TUNEL VRŠEK

AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB d.d., Zagreb

66.783.545

2007.

(Dopuna na puni profil autoceste), izgradnja druge cijevi tunela, duljine 859 m1


18)

DIONICA OŠTROVICA - VRATA

AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB d.d., Zagreb

306.965.044

2007.

(Dopuna na puni profil autoceste), izgradnja trase duljine 12,44 km, tunela Hrasten duljine 223 m, tunela Tuhobić duljine 2143 m, čvorova Oštrovica i Vrata i zatvorenog sistema odvodnje


19)

TUNEL >VELIKI GLOŽAC<

AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB d.d., Zagreb

46.720.401

2007.

Na dionici Vrbovsko - Bosiljevo, izgradnja druge cijevi tunela u duljini L=1.126 m' i trase u tunelu duljine L=1.126 m'


20)

VIADUKT >SEVERINSKE DRAGE<

AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB d.d., Zagreb

78.315.697

2007.

Izgradnja drugog vijadukta >Severinske Drage< za puni profil autoceste, površine 9.593 m2


21)

DIONICA ZAGVOZD - RAVČA

Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb

269.092.062

2007.

Izgradnja trase duljine 8,69 km i viadukta Dubrave površine 7.581 m2


22)

VIADUKT >RADOVIĆI<

Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb


261.540.937

2007.

Izgradnja objekta površine 14.062 m2

23)

Most Korana;
Brza cesta kroz Karlovac, dionica Mostanje - Vukmanički Cerovac, od km 1+700,00 do km 7+876,50


HRVATSKE CESTE d.o.o., Vončinina 3, Zagreb

46.849.102,61

27.02.2006.
-
24.10.2009.

Izgradnja nastavka brze ceste kroz  Karlovac, duljine 6 km, sa izgradnjom mosta preko rijeke Korane u km 2+564,50 do km 2+862,50 (L=298 m). Početak mosta u 9+078,70 km, a završetak 9+691,7 km.

Most prelazi rijeku i riječne nasipe pod  pravim kutom, a ukupna duljina mosta uključivo i krila upornjaka iznosi 309,10 m dok  površina mosta iznosi 5423,60 m2.
Tlocrtno, most se nalazi u pravcu, a uzdužno u vertikalnoj krivini radijusa
R=-9800 m. Rasponski sklop polumontažna je i prednapeta betonska konstrukcija. Sastoji se od dva odvojena (dilatirana) kolnika od po devet raspona.

Gornja prometna površina ukupne širine 9,10 m, ograničena je s obje strane betonskom zaštitnom ogradom tipa "New Jersey" širine 0,49 m, tako da ukupna širina jedne  građevine iznosi 10,08 m. Ukupna širina gradevine iznosi B=2*10,08=20,16 m.

Temeljenje:
Cijela donja nosiva konstrukcija koju tvore stupovi i upornjaci temeljena je na bušenim pilotima promjera  fi 150 cm duljine 25,00m. Piloti su samo na stupištima  S6 i S7 povezani naglavnom gredom. Ukupno izvedeno 56 pilota (1400m).


24)

DIONICA: PODI-KRIŽICE

HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb

71.874.526

2006.

Izgradnja trase u duljini 1,462 km, nadvožnjak >Dugopolje-2<, podvožnjak >Orgus<, odvodnja i vodozaštita, zamjenske ceste i potporni zidovi, izgradnja tunela >Orgus<, dvije tunelske cijevi duljine 345 m i 380 m i trase u tunelu


25)

DIONICA: ŽUPANJA - LIPOVAC, PODDIONICA: ŽUPANJA - SPAČVA

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., Zagreb


38.053.912

2006.

Izgradnja trase u duljini 15,95 km i objekata u trasi, čvor Spačva

26)

DIONICA KIKOVICA - OŠTROVICA

AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB d.d., Zagreb

86.244.448

2006.

(Dopuna na puni profil autoceste), izgradnja trase duljine 2,08 km i viadukata Čičave površine 8.754 m2 i Veliki Svib površine 10.902 m2


27)

DIONICA: ŠIBENIK - TROMILJA, PODDIONICA: ČVOR >RAŽINE< - DUBRAVA

HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb

78.604.662

2005.

Izgradnja trase u duljini 4,30 km, čvora >Vidici<, nadvožnjak >Slavica<, izgradnja tunela >Dumbočica< duljine 500 m i trase u tunelu duljine L=500 m


28)

MOST >DABAR<

Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb


67.113.863

2005.

Izgrdnja objekta površine 9.760 m2

29)

DIONICA: SKRADIN-ŠIBENIK

Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb
(VIADUKT d.d., Zagreb)


27.445.457

2005.

Izgradnja trase duljine 1,85 km

30)

DIONICA:
TUNEL BREZIK - MOST GACKA

Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb
(BECHTEL INTERNATIONAL INC.)

13.416.646

2004.

Izgradnja trase duljine 600 m

31)

TUNEL >PLASINA<

Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb
(SUBTERR a.s. PRAHA ČEŠKA)

262.901.631

2004.

Izgradnja dvije tunelske cijevi duljine 2x2,30 km i trase u tunelu duljine 2x2,30 km

32)

DIONICA: VRPOLJE-PRGOMET

Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb
(INGRA d.d.,Zagreb)

9.647.719

2004.

Izgradnja trase duljine 1,18 km

33)

DIONICA: BENKOVAC-PIROVAC

Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb
(INGRA d.d., Zagreb)

11.618.007

2004

Izgradnja trase duljine 0,75 km i čvora Pirovac

34)

MOST >KLIČEVICA<

Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb
(OSIJEK KOTEKS d.d., Osijek)

25.820.724

2004.

Izgradnja objekta površine 5.870 m2

35)

VIADUKT >RAŠTEVIĆ<

Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb
(OSIJEK KOTEKS d.d., Osijek)

14.685.112

2004.

Izgradnja objekta površine 3.900 m2

36)

DIONICA:
JUŠIĆI - JURDANI, TUNEL >JUŠIĆI<

Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb
(OSIJEK KOTEKS d.d., Osijek)

44.440,084

2004.

Izgradnja trase u duljini 1,10 km i dvije tunelske cijevi duljine 2x0,320 km i trase u tunelu duljine 0,320 km

37)

POLUAUTOCESTA KUPJAK-VRBOVSKO

AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB d.d., Zagreb
(VIADUKT d.d.,
Zagreb)

44.024.098

2004.

Izgradnja prvog viadukta >Severinske Drage< za puni profil autoceste, površine 9.593 m2

38)

VIADUKT >SEVERINSKE DRAGE<

AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB d.d., Zagreb

48.278.812

2004.

Izgradnja objekta površine 9.588 m2